METODOLOJİ

Türkiye 2053 projesi kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler ile tüm resmî/sivil kurumlar ve kamuoyu katılımcılığı temel alınarak Proje hedeflerine ciddi katkılar yapılması amaçlanmaktadır. Süreçte ortaya çıkan her parametredeki kaynak, ilgili çalışmaların yönlendiricisi ve temeli olarak kabul edilecektir.

Türkiye’nin stratejik gelecek vizyonunun gelişmesine, formelden pratiğe inebilmiş stratejik planlama ve üretim gücünün artmasına katkı yapmayı hedefleyen Türkiye 2053 projesinde; kamu üst bürokrasisi, STK’lar, medya, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla bir gelecek vizyonu tartışması başlatmak ve her tür kurumun; Ülke hedeflerine katkı yapacak bütünlük içinde lokal/sektörel kendi gelecek/stratejik vizyon projelerini kurumsallaştırmasını teşvik etmek temel göstergelerdir.

Türkiye 2053 projesi kapsamında; valiliker, yerel yönetimler, STK’lar, tüm üniversiteler, sektörler, medya ve kamu üst yönetimi ile verimli işbirliği süreçleri geliştirilecektir. İlgili vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalara dair tüm ülke bilgilendirilirken, görüş ve önerileri alınarak değerlendirilen tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi sayesinde oluşturulan sinerji ile bütün halka yeni bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılar sağlanacaktır.

TBMM tarafından kabul edilen Onuncu Kalkınma Planı içinde yer verilen; “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme”, “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ve “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” şeklinde dört ana başlıkta tanımlanan idealleri hayata geçirmek için çalışılacaktır.

Türkiye 2053 projesi; ülkemizin hem iç kapasitesinin hem diğer ülkelerle işbirliği imkânlarının gelişmesine, öncelikli her sektöre ve disipline yönelik üretilen “özel uygulama” projelerinin ilgili otoritelerle birlikte gerçekleştirilmesine ve taraflar için ortak bir bilinç alanı oluşturulmasına entelektüel katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hazırlık Toplantıları ve Türkiye 2053 Kongresi'nin ardından gerçekleştirilecek Bilimsel Çalıştaylar sonunda hazırlanacak Ana Rapor'daki karar ve uygulamalar sonraki süreçte yakından takip edilirken, bir yandan da yurt sathına yayılan farklı bölgesel, sektörel ve kurumsal toplantı ve etkinlikler aynı hassasiyetle sürdürülecektir. Proje’yi resmî internet sitesiolan turkiye2053.org üzerinden herkes ulaşıp takip edebilecektir.

 

YUKARI