Temel Hedefler

Değişen Devlet Doğası Temelinde Kurumsal Yapının Yeniden İnşa Edilmesi

Siyasi, Ekonomik ve Sektörel Hedeflerin Eşgüdümlü Olduğu Kurumsal Altyapıya Ulaşılması

Çok Boyutlu Güvenlik İnşasında Enerji, Su ve Gıda Güvenliğinin Merkeze Alınması

İnsani Gelişmişlikte İlk 5 Ülke Arasına Girilmesi

Rekabet Endeksinde İlk 5 Ülke Arasına Girilmesi

Verimlilik Endeksinde İlk 5 Ülke Arasına Girilmesi

Burjuvazi, Entelijansiya ve Millî Gündem Arasında Kapasite İnşası

Yumuşak Güç Kapasitesi Sıralamasında ilk 5 Ülke Arasına Girilmesi

İnsan ve Medeniyet Bağlamında Yeni Kurumsal Modeller İnşa Edilmesi

İhracat Kârlılığının Önce %9’a Sonra %15’e Çıkarılması

Turizm Kârlılığının Önce %10’a Sonra %20’ye Çıkarılması

Orta ve Yüksek Teknolojili Ürün Gamının %40’a Çıkarılması

Dış Ticaretin %10 Fazla Veren Bir Yapıya Dönüştürülmesi

Savunma ve Uzay Sanayiinde İlk 5 Büyük İhracatçı Ülke Arasına Girilmesi

Savunma ve Uzay Sanayiine GSMH’nın %7’si Oranında Kaynak Ayrılması

Yerli Teknoloji ile Nükleer Enerji ve Teknoloji Üretilmesi

Finansal Gelişmişlik, Kalkınma ve Proje Bankacılığında ilk 10 Ülke Arasına Girilmesi

Medeniyet ve Rekabet Perspektifinde Marka Şehirler İnşa Edilmesi

Doğu, Batı, İslam ve Türk Dünyasındaki Entegrasyonlarda Dengeli Derinleşme Sağlanması

 

YUKARI