Uluslararası Hedefler

2053 yılındaki konjonktür değerlendirilerek, bilge bir devlet yaklaşımı ile Türkiye’nin Dış Politikası'nın 2053 vizyonunu, amaç ve hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gereken dış politika stratejisi konusunda kademeli tarihler için öneriler geliştirmek

• Dünyada devlet doğasındaki değişimler ve ulus devletlerin geleceği konularını ele almak

Türkiye'nin “küresel aktör, bölgesel güç” olabilmesi için 2053 uluslararası ilişkiler ortamını değerlendirmek, alınması gereken tedbirler ile uygulanması gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak

Türkiye'nin, bölgesinde barış ve istikrarın oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik katkılarını belirlemek

• “Medeniyetler Çatışması”nı önleyebilmek amacıyla, tarihsel ve kültürel derinliği ile Türkiye'nin, medeniyetler arası bir diyalog ve hoşgörü ortamının yaratılmasına nasıl katkıda bulunabileceği yönünde politikalar geliştirmek

Türkiye'nin mevcut dış politika açılımlarını, önceliklerini ve bu açılımların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için uygulanması gereken politika esaslar hakkında öneriler belirlemek, “bu konuda simetrik ve asimetrik ilişkiler nasıl geliştirilebilir”, “sinerji nasıl yaratılabilir” sorularına yanıtlar aramak

• Millî güç unsularının dış ve iç hedefler için nasıl seferber edilebileceği konusunda stratejiler belirlemek ve politikalar üretmek

• Çevre ve ekolojik dengedeki değişimler, su kaynaklarının paylaşımı ve alınması gereken tedbirler konularında öneriler geliştirmek, gerekli politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak

 

YUKARI