HEDEFLER

Türkiye 2053 projesinin amacı, 2053 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda Türkiye'nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında geniş kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak, İstanbul’un fethinin 600. yıldönümünün kutlanacağı 2053 yılında Türkiye'nin “Güç ve Adalet” perspektifinde saygın ve etkili bir ülke olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmaktır.

Projenin hedef kitlesi; resmî kurumlar, ekonomi çevreleri, araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer kesimler ve tüm halkımızdır. 

Türkiye 2053 projesinde, amaca paralel; 2053 dünyasına ve Türkiye'nin dünyadaki yerine bugünden projeksiyon tutarak vizyon oluşturmak, hedefleri saptamak, stratejiler geliştirmek ve oluşturulan politikaların uygulamasını sağlayacak zeminin sağlamlaştırılması konusunda öneriler sunmak öncelikli hedeftir.

Uzmanlar ve akademisyenler tarafından resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile etkileşim içinde sürdürülecek Proje kapsamında yurt sathında gerçekleştirilecek etkinliklerle belirlenecek vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalara dair tüm Türkiye bilgilendirilecek, oluşturulan sinerji ile Türkiye halkına yeni bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılar sağlanacaktır.

Yerelden genele inisiyatifin kurumsallaşması ve 2023’ün peşi sıra her kurumun kendi 2053 vizyonunu oluşturması da ana hedefler arasında yer almaktadır.

 

YUKARI