Ekonomik Hedefler

2053'te dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu saptamak

Türkiye'de hâlihazırda devam eden ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ortaya koymak, “sürdürülebilir kalkınma” politikalarına işlerlik kazandıracak eylem planları üzerine öneriler geliştirmek

Türkiye'yi gelişmiş dünya ekonomileri seviyesine ulaştıracak hedefler doğrultusunda stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanacak politikaların belirlenmesi yolunda atılacak adımlara katkıda bulunmak

Türkiye'nin ekonomik sorunlarının temel kalemleri olan, tasarruf açığı, insan kaynağının niteliği, verimlilik, inovasyon, gelir dağılımında adalet, işsizlik ve enflasyon gibi sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunmak ve Türkiye halkının yaşam kalitesini yükseltilmesinin önündeki engelleri kaldıracak tedbirlerin ne olması gerektiği konusunda fikirler geliştirmek

 

YUKARI